Wie in de GMR zit stemt zonder last of ruggespraak. Dat wil zeggen, dat er wel advies ingewonnen kan worden bij de MR, maar dat de GMR-vertegenwoordiger bij een stemming in de GMR dat advies niet hoeft te vertalen naar zijn of haar stemgedrag. Reden hiervoor is dat de belangen van de GMR anders (kunnen) zijn dan die van de MR. De MR is immers school gebonden en daar kunnen andere belangen meespelen dan in de overkoepelende organisatie, waarbij de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. De GMR-rechten kunnen per beleidsstuk verschillen. Bovendien kan het zo zijn dat bij de behandeling van een beleidsstuk de oudergeleding adviesrecht heeft en de personeelsgeleding instemmingsrecht, bijvoorbeeld wanneer het gaat over personeelsbeleid.

De GMR heeft een eigen verantwoordelijkheid en is geen verlengstuk van de MR. Wat wel mogelijk is, is het probleem in de rondvraag aan de orde stellen en zien of er meerdere scholen zijn die het probleem herkennen. Is dat het geval, dan is het dus school overstijgend en kan de GMR zich er een mening over vormen