VCO Oost-Nederland heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat (bij volledige samenstelling) uit 12 leden: 6 personeelsleden en 6 ouders. De GMR behandelt schooloverstijgende onderwerpen, dus onderwerpen met een gemeenschappelijk belang voor alle scholen. Hierbij moet gedacht worden aan Onderwijs, Organisatie, Financiën, HRM, et cetera.

Als GMR praten en overleggen wij met de bestuurder, we denken mee, nemen initiatief, kijken vooruit, denken na over consequenties, adviseren en toetsen. Afhankelijk van het onderwerp, hebben wij instemming- en adviesbevoegdheden over het voorgenomen beleid van VCO Oost-Nederland. Verder fungeren wij als aanspreekpunt/klankbord voor de MR’en van de 14 scholen, alle personeelsleden en alle ouders voor vragen op stichtingsniveau.

In dit filmpje stellen twee GMR leden zich voor. Zij vertellen ook iets over de GMR.

 

 

 

Wij werken volgens een reglement. U kunt de PDF tekstbestanden hier downloaden.