Een Medezeggenschapsraad bespreekt zaken die de eigen school aangaan. Als het echter gaat om bestuursbeleid of bestuursafspraken die voor al onze scholen gelden, dan worden zaken voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bespreekt met het bestuur van de stichting VCO Oost-Nederland nieuw beleid of afspraken die voor alle scholen van de stichting gelden. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft een grote verantwoordelijkheid om te adviseren en mee te beslissen over belangrijke zaken die al onze scholen aangaan.

De GMR bestaat uit personeelsleden en ouders, waarbij het streven is dat beide geledingen even groot zijn. De GMR vergadert ongeveer vijf maal per jaar. Tussen de reguliere vergaderingen van de raad zijn er werkgroepen die de praktische zaken voorbereiden en adviezen formuleren voor de vergadering van de GMR als geheel.

De namen voor de commissies zijn gekoppeld aan de onderdelen van het Beleidsplan van de stichting:

  • Personeel
  • Financieel
  • Onderwijskundig
  • Strategie & Kwaliteit

Afgesproken is dat de mening van een commissie ten aanzien van advisering en/of instemming van bepaalde stukken, in principe de mening van de hele GMR is.

Het dagelijks bestuur van de GMR heeft één keer per jaar overleg met de raad van toezicht van de stichting over de algemene gang van zaken.

Wij werken volgens een reglement. Deze kunt u lezen in een volledige- of verkorte versie. U kunt de PDF tekstbestanden hier downloaden: