Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De belangrijkste taak van de Medezeggenschapsraad is om, samen met de directie, nieuw beleid en nieuwe afspraken in de school te bespreken.

Over een aantal zaken moet de Medezeggenschapsraad advies uitbrengen of instemmen voordat de school ze gaat uitvoeren. De Medezeggenschapsraad heeft dus niet alleen de taak om mee te praten en adviezen te geven maar heeft ook de verantwoordelijkheid om mee te beslissen over belangrijke zaken die de school aangaan. Op de websites van de afzonderlijke scholen vindt u informatie over de Medezeggenschapsraden.

Indien de MR een een onderwerp signaleert welke voor alle VCO-scholen van belang is, kan ze zich wenden tot de GMR en verzoeken dit punt op de agenda te plaatsen.