VCO Oost-Nederland is een stichting. De stichting kent een bestuursstructuur waarin bestuur en toezicht gescheiden zijn: het bestuur en de raad van toezicht.

College van bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en de daaronder vallende scholen. Het bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht. De taken en bevoegdheden van het bestuur en de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en reglementen van de stichting.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de stichting en voorziet het bestuur van advies. De raad van toezicht komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen. De raad van toezicht benoemt de eigen leden, waarbij één lid van de raad van toezicht wordt benoemd op voordracht van de GMR.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw M. Zeeman
  • Mevrouw J.C.J. Welles
  • Mevrouw L. Hazenberg, voorzitter
  • Mevrouw K. Bornebroek
  • De heer J. Mensen

De Stichting VCO Oost-Nederland onderschrijft de beginselen van de Governance code Goed Bestuur voor het primair onderwijs. Het college van bestuur en raad van toezicht zien gezamenlijk toe op de toepassing van deze code. Lees hier ons Handboek Governance

Ouders en zeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad van ouders en leraren. En die heeft weer een overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten vertegenwoordigers van al onze 14 scholen. De GMR komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. De voorzitter en secretaris bereiden deze bijeenkomsten voor, veelal samen met het bestuur van VCO. Tijdens de vergadering komen beleidszaken aan bod, maar er is ook ruimte om informatie uit te wisselen.

De Ouderraad en vrijwilligers

Elke VCO school heeft zijn eigen Ouderraad. Hun doel is officieel: het bevorderen van de relatie tussen de school, de ouders en de leerkrachten. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk thema voor VCO. De ouderraad coördineert veelal het contact tussen de school en de ouders en zorgt voor optimale samenwerking. Natuurlijk zijn onze scholen nergens zonder alle vrijwilligers. Ouders die helpen bij het overblijven, handenarbeid, oversteken of tijdens vieringen. Samenwerken en goed contact maakt VCO onderwijs nog leuker en beter.

Partnerschap

Als uw kind naar een VCO school gaat, dan bent u partner van ons. Als partner mag u de allerbeste onderwijskwaliteit verwachten. Om de communicatie tussen de ouders en de school te bevorderen, gebruiken de scholen een digitaal communicatiemiddel: Social Schools. Het bevordert de snelle berichtenwisseling tussen de school en de ouders. Het komt echter niet in de plaats voor het gesprek tussen de ouder, bij voorkeur samen met uw kind, en de school.