Passend onderwijs

Kinderen met een specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoefte hebben recht op een passende onderwijsplek. Vanaf 1 augustus 2014 geven de scholen van VCO een passende onderwijsplek aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Samenwerkingsverbanden in de regio

Niet elke school hoeft alle kinderen op te vangen. Iedere school beschikt over een School Ondersteunings Profiel (SOP) waarin ze beschrijft welke zorg ze kan bieden. Kan een school geen passend onderwijs geven aan een leerling? Dan zoeken de scholen binnen het samenwerkingsverband een school die dit wel biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden. Ook kunnen onderwijsarrangementen gemaakt worden met scholen voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Leraren en schoolleiders hebben in dit stelsel een centrale rol. Zij staan dicht bij de leerlingen en weten welke behoeften ze hebben.

Financiering passend onderwijs

De leerlinggebonden financiering (rugzak) is door de overheid afgeschaft. Het budget blijft beschikbaar, maar gaat rechtstreeks naar de samenwerkende scholen. Die zetten het geld zo doeltreffend mogelijk in.

Ondersteuningsplan samenwerkende scholen

De samenwerkende scholen leggen afspraken vast in een ondersteuningsplan. Dit doen ze minstens eens in de 4 jaar. In het ondersteuningsplan staat onder meer hoe de scholen:

  • het passend onderwijs in hun regio inrichten;
  • het geld voor extra ondersteuning besteden;
  • leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen;
  • ouders informeren.

Om ouders en leraren zeggenschap over het ondersteuningsplan te geven, hebben de samenwerkingsverbanden een eigen medezeggenschapsraad. De Inspectie voor het Onderwijs betrekt het ondersteuningsplan bij het toezicht.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de sites van de samenwerkingsverbanden. Daarop kun u veel informatie vinden over plannen en presentaties.

Voor onze scholen in de gemeenten Enschede, Losser en Haaksbergen: http://www.swv2302.nl
Voor onze scholen in gemeente Berkelland: http://www.ijsselberkel.nl