VCO Oost-Nederland zoekt:

Voorzitter Raad van Toezicht

VCO Oost-Nederland is een koepelorganisatie voor primair onderwijs en kinderopvang. Met 14 scholen voor christelijk basisonderwijs en drie kinderopvang locaties in Twente en de Achterhoek werken we aan kwaliteit vanuit de kernwaarden: respectvol, nieuwsgierig en verantwoordelijk. De stichting is gevestigd in Enschede.

VCO kent een statutair bestuurder, de voorzitter college van bestuur, die het bevoegd gezag van de stichting vormt. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De opdracht, toezichthoudende bevoegdheden en werkwijze van de raad van toezicht zijn in de stichtingsstatuten en een handboek governance vastgelegd.

De raad van toezicht bestaat uit zes leden, ieder met een eigen portefeuille en aandachtsgebied. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de voorzitter college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen VCO Oost-Nederland en staat de bestuurder met raad en daad ter zijde. Daarnaast vervult de raad van toezicht de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder.

Als voorzitter van de raad van toezicht leidt u de vergaderingen van de raad, voert u overleggen met de bestuurder en richt u zich o.a. op de onderwijsinhoudelijke kant van het primair onderwijs.

De raad van toezicht vergadert zes keer per schooljaar. Daarnaast worden jaarlijks een of meerdere studieavonden met de raad van toezicht georganiseerd. Samen met de secretaris van de raad van toezicht voert u de voortgangsgesprekken met de bestuurder waarbij afspraken worden gemaakt over de doelstellingen en resultaten voor de komende jaren.

Profiel van een lid van de raad van toezicht:

 • binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie, zoals geformuleerd in een strategisch document.
 • onafhankelijk (zonder zakelijk of persoonlijk belang, vrij van last en ruggenspraak en als persoon, geen nauwe persoonlijke bindingen met de voorzitter college van bestuur of met personeelsleden van de organisatie).
 • brede maatschappelijke belangstelling.
 • inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in complexere organisaties.
 • affiniteit met het primair onderwijs.
 • beschikken over een breed netwerk.
 • goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • beschikkend over (helikopter) kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexere organisatie.
 • kennis van en ervaring met één of meer voor de onderwijsorganisatie relevante aandachtsgebieden c.q. perspectieven, zoals: ondernemerschap toeleverend en/of afnemend onderwijsveld, openbaar (lokaal) bestuur, leerlingen en ouders, sociaal perspectief (medewerkers, arbeidsmarkt, opleiding), financiën, juridische zaken en organisatie- en managementontwikkeling

Profiel van de voorzitter van de raad van toezicht:

Voor de voorzitter gelden in aanvulling op het profiel van een lid van de raad van toezicht de volgende specifieke eisen:

 • voldoende mate van beschikbaarheid.
 • bewustzijn van de specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht en voor het functioneren van de raad en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit.
 • goede vergader technische kwaliteiten.
 • integrerende kwaliteiten.
 • kwaliteiten op het gebied van het verenigen van diverse belangen en conflicthantering.
 • diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten.
 • in staat zich te verplaatsen in de belevingswereld van de voorzitter college van bestuur in crisissituaties in relatie tot de positie van andere betrokkenen.

Daarnaast vragen wij iemand die in de regio woonachtig is en affiniteit heeft met de (christelijke) identiteit van de stichting.

Voor leden van de raad van toezicht wordt de vrijwilligersvergoeding binnen VCO Oost-Nederland gehanteerd.

Sollicitatieprocedure:

Graag ontvangen wij uw sollicitatie. Uw motivatie en CV kunt u voor 1 november 2019 mailen naar s.donderwinkel@vco-oostnederland.nl onder vermelding van vacature voorzitter raad van toezicht. U kunt uw sollicitatie richten aan de heer P. ten Voorde, lid van de raad van toezicht.

Voor vragen over de inhoud van de functie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Ten Voorde onder nummer 06-27 45 48 51