Voor ieder kind en in iedere wijk in Enschede moet er het best passende basisonderwijs zijn en blijven. Dit kan alleen als iedereen in de gemeente hetzelfde doel voor ogen heeft. Daarom gaan de stichtingen voor basisonderwijs Consent, KOE en VCO intensief samenwerken. Dit doen zij door met één gezamenlijke ambitie te werken waarbij de basisschoolleerling centraal staat. Door deze samenwerking worden onder meer leraren met elkaar opgeleid, onderwijsprogramma’s voor techniek ontwikkeld, taalachterstand aangepakt en kansengelijkheid gestimuleerd. Onder toeziend oog van de leerlingen van VCO, KOE en Consent is daarvoor vandaag de intentieovereenkomst getekend.

Afgelopen periode is bekeken waar de stichtingen KOE, VCO en Consent elkaar kunnen aanvullen en versterken. Het resultaat is één stip op de horizon: ‘De Handen Ineen’ als gezamenlijke ambitie. “Hoe kan ieder kind van 0 tot 14 jaar de beste kansen op geluk ontwikkelen? Dat is het vertrekpunt van onze samenwerking. Bij de opvoeding en ontwikkeling zijn veel partijen betrokken, het basisonderwijs speelt daarin een belangrijke rol. Daarom beginnen we bij onszelf. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder,” aldus Marc Nij Bijvank van KOE.

De Handen Ineen

Het vastleggen van de samenwerking in een intentieovereenkomst komt voort uit wat de schoolbesturen in de dagelijkse praktijk als knelpunten ervaren. “De dynamiek van de verschillende wijken in Enschede vraagt om een gerichte en gezamenlijke aanpak per gebied. Bijvoorbeeld als het gaat om huisvesting, schoolgrootte of de ontwikkeling van Integrale Kind Centra van 0 tot 14 jaar. Dan is samenwerken het beste voor de leerling en daarom spreken wij dit nu duidelijk uit. Daarmee weten alle partijen waar wij voor staan en is het makkelijker voor anderen om bij ons aan te sluiten,” aldus Andries Mulder van VCO.

Zichtbaar en merkbaar

Op veel fronten zullen de positieve effecten van ‘De Handen Ineen’ zichtbaar zijn. Daarbij houden de organisaties ieder hun eigen identiteit en zit de kracht vooral in het nog slimmer inzetten van middelen. “Door samenwerking op de juiste thema’s kunnen we meer bereiken waar we zelfstandig te klein voor zijn. Denk aan onderwijsprogramma’s om techniek onder jongeren te stimuleren of het samen opleiden van leraren. Maar ook investeringen in huisvesting. Voor de gemeente Enschede is dit hét moment volop voor de toekomst te gaan met duurzame gebouwen en zich aan te sluiten bij onze ambitie,” aldus Marcel Poppink van Consent.

Kansen op geluk voor ieder kind

Voor ieder kind van 0 tot 14 jaar moeten de kansen op het ontwikkelen van hun geluk zo groot mogelijk worden. Dit kan alleen wanneer alle partijen die bij de opvoeding betrokken zijn samenwerken. Goed basisonderwijs speelt daarin een grote rol. Op school leren kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Daarbij maakt een veilige en stimulerende omgeving met relevante onderwijsmethoden en betrokken leerkrachten het verschil. Iedereen in het basisonderwijs is hier dag in en uit mee bezig. Tegelijk zorgt de veranderende omgeving dat het stimuleren van leerlingen en het omgaan met maatschappelijke uitdagingen steeds belangrijker wordt. Met elkaar zullen de scholen onder meer strijden tegen taalachterstand en tweedelingen in de maatschappij. Dit doen ze door kansengelijkheid en talentontwikkeling te stimuleren.

 

 

Fotocredit: Abbink Fotografie