In algemene zin kan gezegd worden dat het seizoen 2016-2017 op veel terreinen een verdiepingsjaar is van de vernieuwingen die vorig seizoen zijn ingezet. Er zal gewerkt worden aan een kwaliteitsslag in de afdelingen voor financiën, HRM en Huisvesting. Het vraagt onze aandacht om te zorgen dat het voor iedereen duidelijk is wie wat doet binnen onze organisatie en met name binnen het bestuurscentrum.

Doordat de stichting nu werkt met één bestuurder zal de beschikbare tijd efficiënt moeten worden gebruikt. Zo zullen vraagstukken van directeuren meer dan voorheen worden besproken met de specialisten van HRM en financiën (denk aan formatie).

Actielijnen

Ongeveer zes keer per jaar is er een overleg tussen bestuur en de directeuren van de scholen van VCO. Daar is ook gesproken over een aantal actielijnen, die deels ook weer te maken hebben met wat hierboven is beschreven. Die actielijnen bestaan uit:

Kwaliteitsverbetering

We gaan door met de sterke samenwerking met de intern begeleiders van onze scholen. De onderwijskwaliteit van de scholen binnen VCO wordt bewaakt door middel van audits. Kwaliteit vraagt constante aandacht.

21st century skills

Langs de ingezette lijn met betrekking tot Onderwijs & Innovatie, zullen we de ontwikkeling van vernieuwing op de scholen verder stimuleren en ondersteunen.

Organisatie

Dit jaar wordt de personeels- en salarisadministratie ingevoerd. Ook is er extra aandacht voor uitwisseling van ervaringen op het gebied van leiderschap en wordt de interne communicatie onder de loep genomen.

Personeel

Op het gebied van personeel wordt een inhaalslag gemaakt met het beschrijven van beleid op personeel ziekteverzuim. De gesprekkencyclus wordt vernieuwd en de begeleiding van startende leraren wordt geformaliseerd.

Financiën

Er wordt dit jaar ingezet op werken met AFAS, nieuwe kwartaalrapportages, gebruik van een nieuw rekenschema, aangepaste schoolbegrotingen en het meerjareninvesteringsbeleid.

Huisvesting, ICT en innovatie

De visie op ICT wordt herijkt, de deskundigheid van leerkrachten wordt in kaart gebracht en de ondersteuning aan ICT-coördinatoren wordt kritisch bekeken.